Warunki handlowe

Warunki handlowe określają ogólne zasady, na podstawie których firma, ROOTO SYSTEM zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania usług określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują ten zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia zobowiązań obu stron.
1.    Za podstawę propozycji handlowej traktowane są oferty handlowe, oferty specjalne oraz potwierdzenie zamówienia, w których każdorazowo, określone są warunki sprzedaży określonej partii towaru.
2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego, z wyłączeniem tych firm, które posiadają podpisaną umowę handlową.
3.    Kupujący podczas składania zamówienia i akceptuje poniższe Warunki Realizacji Zamówień.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

1.    Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej przesłanej na adres poczty elektronicznej: zamówienia@rooto.pl lub adres handlowca.
2.    Składane zamówienia każdorazowo są traktowane jako typowe, chyba, że zostanie to określone lub uzgodnione inaczej między stronami.
3.    W zamówieniach należy powoływać się na aktualną ofertę handlową, bądź wcześniej ustalone warunki realizacji zamówień. Zamówienie każdorazowo powinno posiadać pełną nazwę firmy, adres, oraz NIP Kupującego.
4.    Zamówienia potwierdzane są przez Sprzedającego pisemnie. Sprzedający, w wysłanym potwierdzeniu zamówienia określa: cenę, warunki płatności oraz termin wykonania zlecenia dla określonej partii towaru.
5.    Sprzedający jest pełnym właścicielem zamówionego towaru i może zażądać jego zwrotu, do momentu uregulowania płatności przez Kupującego.
6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec Sprzedającego lub, gdy został przekroczony ustalony limit kupiecki.
7.    Na zamówienia niestandardowe, Sprzedający ma prawo zażądać zaliczki, nawet w przypadku, gdy inne dokumenty handlowe stanowią inaczej. Wysokość zaliczki jest ustalana przez Sprzedającego.
8.    Anulowanie zamówienia każdorazowo musi mieć formę pisemną. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nałożenia obowiązku odbioru towaru, pomimo przesłania pisemnej anulacji zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie zostało skierowane już na produkcje.
9.    Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 14 dni roboczych, po tym okresie zamówienie może zostać anulowane.

Ceny

1.    Ceny towarów są określane i podawane w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym przez Sprzedającego. Cenny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, ubezpieczenia, kosztów opakowania, załadowania i rozładowania, jak również kosztów transportu, chyba, że umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany ceny, w wyniku wzrostu cen produkcji i surowców, które nie podlegają jego kontroli oraz zmiany kursu walut.

Warunki płatności

1.    Płatność przelewem bankowym: Dla Klientów z którymi została podpisana umowa współpracy lub są klientami Rooto System. Termin płatności ustalany jest indywidualnie.
2.    Płatność gotówką możliwa przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub przy dostawie bezpośrednio przez pracowników firmy Rooto System i pracowników spedycji.
3.    Płatności za zakupiony towar będą realizowane przez Kupującego w dniu dostawy, o ile nie zostanie to inaczej określone lub uzgodnione pomiędzy stronami.
4.    Odroczony termin płatności może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu aktualnych dokumentów firmowych, oraz wskazaniu zabezpieczenia za należności.

5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia odsetkami wszystkich nieterminowych płatności.

6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i limitu kupieckiego w przypadku nie terminowego regulowanych zobowiązań przez Kupującego.

Dostawa i Odbiór

1.    Zamówione elementy są wysyłane przez firmy spedycyjne lub  wydawane nabywcy z magazynu sprzedającego ,  ul. Morska 49-55 w Gdyni , lub dostarczane przez pracowników firmy Rooto System.
2.    Nieprzewidziane wydarzenia i inne przeszkody, które powodują opóźnienie dostawy takie jak w szczególności: siła wyższa, strajki pracownicze,  nadzwyczajne środki podjęte przez rząd, przeszkody w transporcie w związku z oblodzeniem dróg lub innymi trudnościami, zakłócenia pracy w przedsiębiorstwie, przerwy w dostawie energii, wadliwe lub niekompletne dostawy materiałów zamówionych we właściwym terminie u poddostawców,  do przedłużenia terminu dostawy lub częściowej lub całkowitej rezygnacji z dostawy. Przekroczenie ustalonego terminu dostawy z innych niż powyższe przyczyny zobowiązuje zamawiającego do wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy.
3.    W przypadku nie uregulowania zobowiązań terminowo przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do zawieszenia dalszych dostaw dopóki wszelkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. Sprzedający ma również prawo, anulować aktualne i wszystkie kolejne zamówienia.
4.    Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami składowania towaru, w przypadku braku odbioru towaru przez Kupującego w ciągu 10 dni roboczych od daty potwierdzającej możliwość odbioru.

 


Jesteś zainteresowany współpracą ?
Skontaktuj się z nami!