Polityka prywatności

Poprawne funkcjonowanie naszej firmy jaką jest Rooto System, jest nierozerwalnie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w związku z Tym ich ochrona jest dla nas niezwykle istotna. Dlatego też, dążąc do najwyższych standardów, w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny, który pozwoli Państwu powziąć wszelkie informacje, w jaki sposób firma Rooto System przetwarza dane osobowe.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Rooto System Jarosław Kukliński z siedzibą w Gdyni (81-323) przy ul. Morskiej 49-55
 • Wyżej wskazany administrator nie powołał inspektorów ochrony danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Realizacji umów zawartych z firmą Rooto System – realizacja umowy polega na jej przygotowaniu, zawarciu, dokonywaniu przez Klienta zamówień poprzez kontakt ze strony działu sprzedaży, wystawieniu faktur, listów przewozowych, not korygujących.
 2. Realizacji złożonych zamówień
 3. W celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, współpracą , gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest właśnie możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
 4. W celu wykonania obowiązków prawnych w postaci dokumentacji księgowej, archiwizowania dokumentów przez określony przepisami prawa czas, rozstrzygania wniosków z tytułu przysługującej gwarancji.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych może być Poczta Polska S.A oraz firmy kurierskie, spedycyjne, banki i Urzędy. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy , współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących współpracy, umowy tj. pięć lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. Dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu gwarancji lub jej rozliczenia.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarci i realizacji zawartych umów lub współpracy. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 • Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: rodo@rooto.pl

Pliki cookie

Rooto System wykorzystuje w celu monitorowania ruchu na witrynie www.rooto.pl technologię plików 'cookie’. 'Cookie’ to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. 'Cookie’ w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Ustawa nie określa jednak sposobu informowania, a powszechnie przyjętą praktyką w tym zakresie jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych 'polityka prywatności’ lub 'prywatność’, co niniejszym czynimy. Rooto System informuje, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików 'cookie’. Aby tego dokonać, prosimy odwołać się do funkcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W ramach serwisu www.rooto.pl stosowane są „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator Danych będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.